Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 

Tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và 10 năm thực hiện đề án “đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

Nhằm đánh giá kết quả qua 12 năm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới (Chỉ thị số 124) và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (Đề án) trong LLVT huyện.

Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm

Chúng ta có thể khẳng định, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây.