Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị- hành chính; chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ của địa phương; tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của Huyện ủy.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất 

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch về lĩnh vực chính trị, tư tưởng trên địa bàn huyện. Dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Huyên ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Tham gia xây dựng Nghị quyết đại hội, xây dựng các đề án, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch của Huyên ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tuyên giáo.

-  Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước.

- Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp ủy cấp trên, của Huyện ủy; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử Đảng bộ.

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

-  Đào tạo, bồi dưỡng:

+ Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

+ Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

+ Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng; cho cấp uỷ viên cơ sở.

+ Tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ địa phương.

+ Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên từ cơ sở.

+ Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của Huyện uỷ và phục vụ giảng dạy, học tập.

 

- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra giám sát

-  Kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kế hoạch, kết luận của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng từ địa phương, bảo đảm hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

-  Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp ủy, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp ủy xã, thị trấn, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc huyện sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.

- Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ huyện, cơ quan, đơn vị thuộc huyện trước khi trình Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Huyện ủy.

2.4. Phối hợp

- Với các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

-  Với Ban Tổ chức Huyện ủy và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

2.5. Thực hiện các nhiêm vụ khác do Ban Thuờng v, Thường trực Huyện ủy giao.

Cơ cấu tổ chức

Ảnh đại diện

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

chuyên môn

Số điện thoại

Nguyễn Sáu

1966

Phó Trưởng Ban

Đại học

0988856 812

Pơ Loong Trớt

1968

Phó Trưởng Ban

Đại học

0388583 370

 

Trần Vương Thịnh

1972

Chuyên viên

Đại học

0919313 641

 

Nguyễn Thị Hạnh

1981

Chuyên viên

Đại học

0905909 848

 

Lê Đình Chiến

1985

Chuyên viên

Đại học

0974840 909

 

Nguyễn Thị Hồng Hậu

1986

Chuyên viên

Đại học

0396252 600

 

Hốih Thị An Hà

1987

Chuyên viên

Đại học

0399168 946

 

Y Khánh

1992

Chuyên viên

Đại học

0325491011

Văn bản, hướng dẫn

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 05-CTr/BTGHU 18/01/2023 Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2023.