Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

 Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: Tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

2.1.1. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

2.1.2. Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ, Huyện ủy.

2.1.3. Tham mưu về công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ, Huyện ủy quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo phân cấp quản lý.

2.1.4. Cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp trên, của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ sở y tế thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

2.1.5. Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ, Huyện ủy quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

2.1.6. Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng và đoàn thể của huyện.

2.1.7. Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Huyện ủy.

2.1.8. Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.       

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

2.2.1.  Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy; các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

2.2.2. Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy.

2.2.3. Công tác phát triển đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, giải quyết khiếu nại, xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

2.3. Thẩm định, thẩm tra

2.3.1. Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy trước khi trình Ban Thường vụ, Huyện ủy.

2.3.2. Thẩm định và trình Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

2.3.3. Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

2.3.4. Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên và cho ra khỏi Đảng.

2.3.5. Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của huyện.

2.4. Phối hợp

2.4.1. Với các Ban Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

2.4.2. Với phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hoá các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

2.4.3. Với các Ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc của các cấp ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao.

3. Quyền hạn       

3.1. Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

3.2. Được yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

3.3. Được cử cán bộ dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy và các cơ quan có liên quan khi bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn do cơ quan phụ trách.

3.4. Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của chủ thể kiểm tra, giám sát theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

3.5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Cơ cấu tổ chức

Ảnh đại diện
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ
Trình độ
chuyên môn
Số điện thoại

Phạm Phú Thảo

1969

UVTV, Trưởng Ban

Đại học

0982067090

Zơ Râm Ưới

1975

HUV, Phó Trưởng ban

Đại học

0905901068

A Lăng Tâm

1986

HUV, Phó Trưởng ban

Đại học

0979161904

Coor Giang

1978

Phó Trưởng ban

Đại học

0966565403

 

Nguyễn Thị Giang

1975

Cán sự

Sơ cấp

0969332803

 

Vũ Thị Mỹ Hạnh

1979

Chuyên viên

Đại học

0982455877

Zơ Râm Hon

1990

Chuyên viên

Đại học

0981126577

Văn bản , hướng dẫn

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Chưa có dữ liệu