Chức năng, nhiệm vụ

          1. Chức năng

          Là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện theo qui định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy giao; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của huyện ủy.

          2. Nhiệm vụ

          2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

          a) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra được qui định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và nhiệm vụ do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quyết định; cụ thể: Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Quy định, Quy chế, Kết luận của Huyện ủy.

          b) Chuẩn bị các vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; các báo cáo, đề án để Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

          c) Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

          d) Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện.

          đ) Thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác tháng, quý, sáu tháng, một năm và sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Huyện ủy khi cần thiết.

          2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

          Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, đẩng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm ta, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho Ủy ban Kiêm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

          2.3. Thẩm định, thẩm tra

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện trước khi trình Ban Thường vụ, Huyện ủy.

          2.4. Phối hợp

          a) Với Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Huyện ủy.

          b) Với Ban Tổ chức Huyện ủy trong công tác cán bộ, công chức theo phân công cấp quản lý.

          c) Với các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

          d) Với các ban đảng giúp việc Huyện ủy, Ban Thường vụ, thường trực Huyện ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiêm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lẹ Đảng) và giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

          đ) Với các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp ủy viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp ủy huyện và cấp ủy trực thuộc Huyện ủy.

          2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, thường trực Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy giao.

Cơ cấu tổ chức

Ảnh đại diện

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

chuyên môn

Số điện thoại

Nguyễn Hữu Phước

1964

UVTV-Chủ nhiệm

Cử nhân

0982348666

Hiên Hế

1973

HUV-Phó Chủ nhiệm

Cử nhân

0985029430

Phạm Thị Tuyết

1973

Phó Chủ nhiệm

Cử nhân

0905077249

Trần Hồng Lâm

1979

Ủy viên UBKT

Cử nhân

0373070078

Văn bản, hướng dẫn

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Chưa có dữ liệu