Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Ban Dân vận Huyện ủy là một Ban thuộc hệ thống các Ban xây dựng Đảng, là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Dân vận của Đảng, trong đó có công tác tôn giáo, dân tộc, việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở .

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

2.1.1. Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Huyện ủy. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác dân vận.

2.1.2. Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

2.1.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

2.1.4. Tham mưu, giúp cấp ủy nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan nhà nước ở địa phương thực hiện công tác dân vận chính quyền.

2.1.5. Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

2.1.6. Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

2.2.1. Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy về công tác dân vận.

2.2.2. Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong Đảng bộ huyện.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

2.3.1. Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Ban Thường vụ, Huyện ủy.

2.3.2. Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

2.4. Phối hợp

2.4.1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin... về công tác dân vận.

2.4.2. Với các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Huyện ủy.

2.4.3. Với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng huyện tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng.

2.4.4. Với các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

2.4.5. Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao.

3. Quyền hạn

3.1. Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

3.2. Được yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

3.3. Được cử cán bộ dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy và các cơ quan có liên quan khi bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn do cơ quan phụ trách.

3.4. Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của chủ thể kiểm tra, giám sát theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

3.5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Cơ cấu tổ chức

Ảnh đại diện

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

chuyên môn

Số điện thoại

Zơ Râm Thị Nhung

1977

UVTV - Trưởng Ban

Thạc Sỹ

0975103399

Đinh Văn Linh

1967

Phó Trưởng Ban

Đại học

0372829765

Bùi Thị Cúc

1968

Phó Trưởng Ban

Đại học

0963721027

Nguyễn Thị Kim Chung

1977

Chuyên viên

Đại học

0982101337

Văn bản, hướng dẫn

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Chưa có dữ liệu