Chi tiết tin

A+ | A | A-

Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở

Người đăng: bantochuc Ngày đăng: 14:23 | 05/04 Lượt xem: 1031

      Ngay sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ huyện đã kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của đảng bộ, chi bộ cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác do Ban Bí thư Trung ương quy định. Quá trình thực hiện, các cấp uỷ Đảng đã bám sát quy chế, phân công  nhiệm vụ cho từng uỷ viên, từ đó đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân; các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách thực hiện nghiêm túc, duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy và tổ chức đảng. Sau hơn 02 năm tổ chức thực hiện quy chế làm việc, hệ thống văn bản các quy định, hướng dẫn của Trung ương có sự sửa đổi, bổ sung, Huyện ủy đã kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp với các quy định mới của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và thực tiễn đặt ra.

      Tuy nhiên, qua kiểm tra, theo dõi tình hình xây dựng quy chế làm việc cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức xây dựng Quy chế làm việc của các cấp uỷ còn bộc lộ mặt hạn chế, thiếu sót là: Một số cấp ủy đảng, chi bộ chưa quan tâm, chú trọng đến việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, nội dung của một số quy chế không phù hợp với tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức cơ sở đảng; nhiều cơ sơ đảng ban hành quy chế không đúng thể loại, thể thức văn bản theo quy định;...Nguyên nhân dẫn đến hạn chế là do trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa đến việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; còn sao chép với quy chế làm việc mẫu do Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn để tham khảo; các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp trên sau mỗi nhiệm kỳ, tại mỗi thời điểm, có sự thay đổi, đòi hỏi cán bộ tham mưu phải kịp thời nắm bắt để tham mưu cụ thể hóa vào quy chế làm việc, trong khi đó đa phần cán bộ phụ trách công tác đảng ở cơ sở thường xuyên có sự thay đổi về vị trí hoặc sự phân công công tác, xem công tác Đảng là hoạt động kiêm nhiệm (còn nặng về công tác chuyên môn) nên ít dành thời gian đầu tư nghiên cứu các văn bản cấp trên để tham mưu xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc.

      Từ thực trạng nêu trên, để hoàn thiện và triển khai thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở một cách đảm bảo trong thời gian đến, các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

      Một là, nâng cao nhận thức của cấp uỷ viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy. Trong quá trình xây dựng và thực hiện quy chế làm việc mỗi cấp ủy phải nhận thức đúng, đầy đủ các nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nội dung đưa vào quy chế làm việc phải đúng với Điều lệ Đảng, Quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác đối với từng loại hình cơ sở Đảng và quy chế làm việc của Huyện ủy; quy chế cần phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể cấp ủy và của từng đồng chí ủy viên; việc xây dựng quy chế phải gắn với thực hiện nghiêm túc quy chế khi đã được ban hành, tránh việc buông lỏng trong tổ chức thực hiện.

      Hai là, các cấp ủy cơ sở Đảng phải thường xuyên tự rà soát, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước để điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung quy chế để thực hiện, góp phần giải quyết tốt những vấn đề phát sinh thực tiễn đặt ra.

      Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cấp ủy viên phải nêu cao ý thức trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm các quy định quy chế, nhất là bí thư, phó bí thư, các cấp ủy viên trong giải quyết công việc phải đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân, luôn có sự phối hợp chặt chẽ, vận dụng xử lý linh hoạt các mối quan hệ công tác.

      Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế của cấp ủy để phát huy ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện quy chế.

      Năm là, Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm viêc đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảm bảo theo quy định.

Tác giả: Ban Tổ chức Huyện ủy

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: